Pradžia Apgyvendinimas

Prisijungę

Mes turime 4 svečius online
Apgyvendinimas PDF Spausdinti El. paštas

 

Asmenys į senelių namus priimami gyventi nuolat arba laikinai. Esant senelių namuose laisvoms vietoms, gali būti apgyvendinami  trumpalaikei globai asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ir kurie yra prižiūrimi šeimos narių, globėjų, rūpintojų ar artimųjų, tačiau jie dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negali šių asmenų prižiūrėti.

Siuntimas į senelių namus išduodamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą apgyvendinimo socialinės globos įstaigose tvarką.

Senelių namų administracija su kiekvienu senelių namų gyventoju arba jam atstovaujančiu asmeniu pasirašo sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu bei šių įsipareigojimų vykdymo laiku.

Gyventojai, senelių namuose pradėję gauti socialines paslaugas po 2006-07-01, už socialines paslaugas moka pagal 2006-06-14 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 583 patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą , tai yra už socialines paslaugas globos namuose moka pagal Steigėjo Įsakymu patvirtintą paslaugų įkainį.

Senelių namuose gyvenantiems asmenims pensijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

Senelių namų gyventojai susitarę su senelių namų administracija, gali laikinai (iki 3 mėn.) išvykti iš senelių namų. Šiuo atveju būtinas senelių namų gyventoją priimančių giminaičių arba kitų asmenų raštiškas pasižadėjimas jį prižiūrėti. Gyventojui išvykus į gydymo ar reabilitacinę įstaigą, pas giminaičius ar kitur, sumokėtas mokestis už visą negyventą senelių namuose laikotarpį, negrąžinamas.

Senelių namų gyventojų arba jiems atstovaujančių asmenų prašymai perkelti į kitus senelių namus sprendžiami abiejų globos namų administracijų tarpusavio susitarimu, suderinus su Ukmergės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi.

Senelių namų gyventojas pateikęs raštišką prašymą, gali išvykti iš senelių namų nuolat gyventi savarankiškai.

Senelių namų gyventojui, išvykstančiam iš senelių namų nuolat gyventi savarankiškai, išduodami dokumentai, sezonui pritaikyti drabužiai, avalynė, asmeniniai daiktai ir vertybės, saugotos senelių namuose.

Senelių namų gyventojui savavališkai išvykus iš senelių namų, administracija nedelsdama apie tai praneša rajono policijos komisariatui bei giminaičiams.

Mirus senelių namų gyventojui, jis laidojamas artimųjų, o jų nesant - senelių namų administracijos pastangomis, iš gautų valstybės išmokų mirties atveju